שם התלמיד/ה

לשם כך, הרינו משחררים את השפ"ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ"י חוק.

 

Browser not supported

Browser not supported