1
הנחיות למילוי הטופס
2
סוג המידע
3
פרטים אישיים
4
פרטי הבקשה

 


חוק חופש המידע  נכנס לתוקפו בחודש מאי 1998 ותכליתו להחיל בישראל את "מהפיכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות, כולל העיריות.
החוק מכיר בזכותם של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי, באמצעות הממונה על חוק חופש המידע ברשות. מבקש המידע רשאי להגיש בקשה למידע בכתב, או באמצעות הקישור מטה, בלא חובה לנמקה לקבל כל מידע המצוי ברשות, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

לחוק חופש המידע התשנ"ח - לחצו על הקישור
לתשלום האגרה - לחצו על הקישור

 

 

פרטים אישיים

מען לקבל תשובה בדואר

 

*הריני מתחייב/מתחייבת לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 151 ש"ח (חובה) שדה חובה