מתחייב כדלקמן:

על פי ההנחיות המצורפות בנוסח שצורף ("הנחיות להצבת מכולות לצבירת פסולת בניין ברחבי העיר").

2 .לפנות את המכולה מהשטח הפרטי / הציבורי במועדים האסורים להצבתה על פי תנאי האישור.

3 .לכסות המכולה בתום יום עבודה.

4 .ידוע לי ואני מסכים כי הפרת תנאי מהתנאים וההוראות תביא לביטול האישור ותאפשר לעירייה לנקוט בכל אמצעי האכיפה העומדים לרשותה ובהתאם לכל דין.

5 .אני מאשר שקראתי והבנתי את התנאים וההוראות להצבת המכולה ומתחייב לפעול לפיהן.

 
 
 

על החתום:

Browser not supported