1
פרטי ההצהרה
2
הצהרה
3
חתימה וצירוף מסמכים

 

אני החתום מטה

מתחייב/ת לשנות את כתובתי בתעודת הזהות / ארנונה על שמי בנכס עד למעבר לכתובת הנ"ל .

לתושבים חדשים בעיר שכניסתם לנכס היא עתידית:

• יש לצרף טופס ביטול רישום מהרשות ממנה הגיעו.


• לאחר סיום קליטה רישומית אצל מזכירת רישום גנים באגף החינוך .


•נכנסים לאתר העירייה ללינק פורטל תשלומים לבחור אגרת תלמיד גן .לבצע תשלום בכרטיס אשראי : https://www.citypay.co.il/ecommerce/Default.aspx?siteid=1&rashut=594000&category=3


• עם כניסה לדירה החדשה צריך להציג בפני פקידת הרישום לגנים באגף החינוך את ת"ז עם הכתובת החדשה והוכחת מגורים ביהוד מונוסון (טופס ארנונה ,חשבון חשמל ומים )

לא ניתן לרשום תלמידים ללא מילוי כל התנאים הללו.


ידוע לי, שכל עוד לא תשונה הכתובת בתעודת הזהות הרשות תהיה רשאית לבטל את רישומם במוסדות החינוך בעיר.


ידוע לי לאחר שהוזהרתי שעלי לומר את האמת, ואם לא אעשה כן, אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

וכי החתימה מטה היא חתימתי וכי כל הכתוב בהצהרה זו היא אמת ונכון.

יש לצרף לטופס את המסמכים הבאים: (חובה) שדה חובה

Browser not supported