1
שם וכתובת ספק
2
פרטי קשר
3
פרטי חשבון בנק

 

פרטים למילוי על ידי הספק

 

 

Browser not supported

במידה ויחולו שינויים בסטאטוס, בפרטים או בכל מידע המופיע בטופס זה כגון שם, כתובת, דוא"ל, מספרי טלפון ופקס, ח-ן בנק אני/ו מתחייב/ים לעדכנם באופן מידי  ע"י הודעה בדוא"ל אל הקניין איתו  אנו נמצאים בקשרי עבודה.