1
שלב 1

 

 

תאריך:    

לכבוד:

אג' מערכות מידע

עיריית יהוד-מונוסון

 

טופס קבלת/הנפקת ציוד

להם ציוד מחשבים, טלפונים ואביזרי עזר מאגף מערכות מידע.

התחייבות זו הינה בנוסף ומהווה חלק בלתי נפרד מנוהל קבלת טלפון סלולרי מהעירייה.

הריני מאשר כי:

 קיבלתי לחזקתי ולשימושי לצרכי עבודתי בעיריית יהוד-מונוסון ציוד מסוג:   

     (להלן: "הציוד"). הנני מתחייב לשמור על הציוד ולהשתמש בו עפ"י הצורך המוגדר מראש ולהחזירו במצב טוב ותקין בכפוף לבלאי סביר.

הציוד יוחזר על ידי בתוך 3 ימים ממועד דרישתו ע"י אגף מערכות מידע.

במידה ולא אחזירו בתוך פרק הזמן האמור לעיל ו/או במידה והציוד יוחזר במצב פגום/לא תקין, אני נותן בזאת הסכמתי כי העירייה תהא רשאית לנכות משכרי את עלות הציוד ו/או הנזק שנגרם לציוד ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות.

Browser not supported