1
שלב 1
2
מילוי הטופס

 

לכבוד

עיריית יהוד-מונוסון

א.ג.נ,

כתב התחייבות לשמירה על סודיות

אני הח"מ _______  נושאת ת.ז._________  כתובת:  ________

מצהיר\ה ומאשר\ת בזאת כדלקמן:

הואיל:   ואני משמש\ת בתפקיד:   ___________  (להלן:העבודה");

והואיל: ובמסגרת עבודתי אני נחשפ\ת למידע שכולל נתונים ופרטי מידע ו/או מידע סודי ו/או מידע רגיש ו/או מאגר מידע, כהגדרתו להלן.

לפיכך הריני מצהירה ומתחייב\ת כלפי עיריית יהוד מונסון כדלקמן:

1.         לעניין כתב התחייבות זה, בגדר המונח "מידע" - כל מסמך ו/או  כל נתון ו/או מידע ו/או מידע סודי שאינו נחלת הרבים שהגיע לידיעתי, ובכלל זה וכן, כל מידע ו/או מידע סודי ו/או מידע רגיש, כגון, נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו  ו/או מאגר מידע, וכיו"ב כהגדרתם  בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981.

2.         הנני מתחייב\ת לשמור בסוד כל מידע, כהגדרתו לעיל, שיגיע לידיעתי במישרין או בעקיפין, ולא למסור ו/או לגלות את המידע, ו/או להרשות לאחר לגלות ו/או להעביר את המידע, לא במישרין ולא במשתמע, לצד שלישי או לכל אדם/גורם אחר , אלא באישור עיריית יהוד-מונוסון מראש ובכתב.

3.         הנני מתחייב\ת שלא להעתיק בדרך כלשהי, בין בכתב, בצילום, באמצעים אלקטרוניים וכן בכל טכניקה אחרת, מידע ו/או מסמכים כלשהם שהגיעו אליי במסגרת העבודה מלבד הדרוש לצורך ביצוע העבודה.

4.         הנני מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ו/או במסמכים באופן כלשהו, מלבד השימוש הדרוש לצורך יישום המטרה שלשמה נמסר לי המידע במסגרת העבודה.

5.         ידוע לי ואני מתחייבת להפסיק מיד את השימוש ו/או להחזיר את כל המידע (לרבות כל עותק שלו )מיד שיידרש  לכך על ידי עיריית יהוד-מונוסון

6.         הנני מצהיר\ה ומתחייב\ת לנקוט בכל אמצעי הזהירות בקשר עם המידע ובין היתר למנוע אפשרות שייחשף  ו/או יוצא מרשותי ו/או שיגיע לידי מי שלא הוסמך לקבלם. לנקוט בכל האמצעים הדרושים לאבטחת המידע ו/או המסמכים ולהגן על המידע/המסמכים מפני חשיפה, פגיעה, שיבוש, מחיקה וכיו"ב בשוגג או בזדון.

7.         הנני מתחייב\ת לנקוט באמצעי הזהירות והבקרה הנדרשים על מנת להבטיח כי הגישה למידע ו/או הצפייה בו, ייעשו אך ורק על ידי בעלי התפקידים  המורשים לכך.

8.         הנני מתחייב/ת לשאת באחריות לכל נזק שייגרם לעיריית יהוד – מונסון וכל צד ג' בגין אי קיום התחייבויותיי זו ו/או הפרת תנאי מתנאיה, ואני מתחייבת לפצות ו/או לשפות את עיריית יהוד - מונסון, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק כאמור

9.         ידוע לי כי הפרת התחייבויותיי אלו תהווה עוולה בנזיקין, וזאת בנוסף  לכך ששימוש במידע או העברתו לאחר עלולים להוות גם עבירה פלילית.

10.       הנני מצהירה כי התחייבותי זו תעמוד בתוקפה משך כל תקופת עבודתי בעיריית יהוד – מונסון ואף לאחר סיומה (מכל סיבה שהיא ) וזאת ללא מגבלת זמן.

11.       התחייבותי זו באה להוסיף על כל חובה המוטלת עלי ע"פ כל דין.

         לראיה באתי על החתום:      

 תאריך :       __________        חתימה : ___________________                                                     

 

Browser not supported