1
שלב 1

נוהל קבלה ושימוש במכשיר סלולארי – עיריית יהוד מונוסון

המטרה :מטרת הנוהל להגדיר את נהלי השימוש בטלפונים סלולאריים הניתנים על ידי העירייה לעובדים לצורך מילוי תפקידים

 בעלי התפקידים הזכאים לטלפון סלולארי:

בעלי התפקידים הזכאים לטלפון סלולארי הנם –

  • ראש העיר ,סגני ראש העיר ,מנכ"ל, עוזרים
  • מנהלי אגפים, דוברות ומדיה.
  • סגני מנהלי אגפים.
  • מנהלי מחלקות .
  • עובדים הנדרשים לטלפון סלולארי לצורך מילוי תפקידם.
  • עובדים שאושר להם ע"י המנכ"ל לקבל מכשיר סלולארי.

 

מטרת השימוש בטלפונים סלולאריים היא לאפשר לבעלי התפקידים השונים להיות זמינים בענייני עבודה.

השיטה - לאחר אישור זכאות לקבלת טלפון סלולארי(במייל) יש לפנות לאגף מחשוב ולוגיסטיקה. הזכאות הנה למכשיר סלולארי + קו.

אגף מחשוב ולוגיסטיקה ומחלקת הרכש הנם הגורם המקשר בין העובד לספק הסלולאר.

עובד הזכאי לטלפון סלולארי יקבל מכשיר בהתאם לזכאותו בלבד! (דגם המכשיר הוא לפי החלטת הרשות באותו מועד)+קו (עובד המעוניין יוכל לקבל מכשיר בלבד או רק קו או לנייד את הקו שלו לספק של העירייה ובתנאי ההסכם של העירייה עם הספק).

תקרת המימון - תקרת מימון השימוש בטלפונים סלולאריים תלויה בהסכם של הרשות מול הספק ואינה ניתנת לשינוי .

השימוש בחו"ל תלויה בהגדרות הספק לשימוש וכל חריגה מתקרה זו תנוכה ממשכורתו של העובד.

 המנכ"ל\גזבר רשאים לאשר חריגה מתקרה השימוש בחו"ל ללא ניכוי בשכר.

ספק הסלולאר - ספק הסלולאר הנו הספק כפי שיקבע מעת לעת על ידי ועדת הרכש, ואינו ניתן לבחירה.

שווי מס - בהתאם לפקודת מס הכנסה מתן קו סלולארי לעובד הנה הטבה החייבת במס . לאור האמור , במשכורתו של העובד ייזקף שווי מס בגין ההטבה, כפי שיקבע מעת לעת על ידי נציבות מס הכנסה. זקיפת המס לשימוש בטלפון סלולארי תהא לפי המקסימום הקבוע בחוק.

אובדן או נזק למכשיר - במקרה של אובדן טלפון סלולארי/ נזק טוטאלי/נזק במסך, יש להודיע לאגף מחשוב ולוגיסטיקה, במקרים אלה נקבע סכום של השתתפות עצמית :

מקרה ראשון -  סכום ההשתתפות העצמית יהיה עד גובה הנזק ובתקרה עד  180 ₪ וינוכה ממשכורתו של העובד.

מקרה שני - על אותו מכשיר סכום השתתפות העצמית יעמוד על 180 ₪ + חצי מעלות התיקון/ החלפה (מעל 180 ₪)

מקרה שלישי - העובד יישא במלוא עלות התיקון / החלפת מכשיר .

לאחר הסדרת נושא התשלום יקבל העובד מכשיר טלפון סלולארי חלופי .וישלח למסור את המכשיר לתיקון אצל טכנאי שנמצא בהסכם עם העירייה בלבד.

במקרה של גניבת המכשיר יש להגיש טופס הגשת תלונה במשטרה והמקרה יחשב כאובדן הטלפון .

 

השימוש בטלפון הסלולארי - הטלפון הסלולארי הוא לשימושו הבלעדי של העובד הזכאי להטבה בלבד ,המסלול מאפשר לעובדים הנוסעים לחו"ל להשתמש בטלפון הסלולארי בזמן שהותם בחו"ל. בהתאם לתנאי ההסכם עם חברת הסלולאר בלבד. כל חריגה מתנאי ההסכם הינה ע"ח העובד בלבד.

החלפת מכשיר הסלולאר תיעשה ככלל לאחר שלוש שנים, שדרוג קודם ל – 3 שנים יעשה באישור מנכ"ל\גזבר בלבד. העירייה אינה מחויבת בכל מקרה לבצע החלפה/שדרוג גם בתום 3 שנות שימוש .

סיום העסקה/ זכאות לטלפון סלולארי-  עובד שמסיים העסקתו, בין אם פוטר ובין אם התפטר, ומסתיימת זכאותו למכשיר סלולארי, יוכל לקבל בעלות  על הקו הטלפון שהוקצו לו מטעם העירייה בתנאים כדלקמן:

א. העירייה מסכימה לותר על המספר כיון שאינו הכרחי לעבודת העירייה/שירות שהעירייה מספקת .

 ב. העובד מקבל בעלות על הקו - במקרה זה יחולו על העובד כל העלויות בהתאם לתוכניות השונות המוצעות על ידי חברת הסלולאר שיבחר, יהיה עליו לבצע ניוד לספק סלולאר שהוא מעוניין.

ג. העובד לא מקבל בעלות על המכשיר ועליו להחזירו תקין כולל המטען שברשותו. עובד המעוניין להשאיר את המכשיר ברשותו יהיה עליו לרכוש מכשיר תואם חדש בלבד ולתתו לעירייה במקומו.

התחשבנות עקב אי החזרת מכשיר בסיום העסקה :

.היה והעובד לא החזיר את המכשיר , ינוכה סך עלות המכשיר בניכוי פחת של 25% לשנה ממשכורתו של העובד (סיום התחשבנות) .

 

כתנאי לקבלת מכשיר סלולר בבעלות העירייה העובד יחתום ויצהיר כי מודע לנוהל מחייב זה וכי מקבל על עצמו מלא תנאי הנוהל .

     

ואני אמלא אחר הנוהל המצורף ומתחייב להחזירו בסיום עבודתי או כשאדרש על כך כפי שקיבלתי אותו עם כל הציוד המצורף אליו ובכל מקרה של אבדן או נזק אחויב בחיוב אישי. (חובה) שדה חובה

Browser not supported

 

העתק:   תיק חתימות על ציוד

            תיק אישי של עובד